fbpx

Vedtægter

Vedtægter for Harre Vig Golfklub.

§ 1

Klubbens navn er Harre Vig Golfklub, og dens hjemsted er Skive Kommune.

Klubbens formål er
at forestå driften af Harre Vig Golfklub og dyrke golfsporten, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben,
– at udbrede kendskabet til golfsporten, og
– at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et aktivt medansvar i foreningen.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og Skive Idrætssamvirke.

§ 2

Såvel aktive som passive medlemmer kan optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

Indmeldelse sker skriftligt til kontoret, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste

§ 3

Medlemskategorier, indskud og kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori sker ved medlemmets direkte ønske herom.
Ændringen kan kun ske med minimum 3 måneds varsel og træder i kraft den efterfølgende 1.
januar. Tilbagevenden til aktiv status sker efter anmodning herom. Medlemmet betaler fuldt
kontingent for det år, hvor ændringen træder i kraft.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt
grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er
betalt af den ekskluderede.

Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse samt ændring af medlemskategori, kan kun ske
skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. januar.

Ved langvarig sygdom kan bestyrelsen dog meddele dispensation for denne bestemmelse, efter en
konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Opsigelsesvarslet er dog ikke gældende for juniorer. Deres medlemskab betragtes som gældende
for et kalenderår uden opsigelse.

§ 4

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Skive Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker ved annoncering på klubbens hjemmeside, på mail og besked på golfbox, med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af én af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, der har Harre Vig Golfklub som hjemmeklub, og som følge dansk lovgivning er personligt myndige. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højest det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter de samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende

1: Valg af dirigent.
2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4: Forelæggelse af budget.
5: Forslag fra bestyrelsen.
6: Forslag fra medlemmerne.
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
8: Valg af revisor og revisor-suppleant.
9: Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. marts. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 6

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt, første gang i 2006 afgår 3, henholdsvis 4 medlemmer. Første gang ved lodtrækning, og derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder henholdsvis 1. og 2. suppleant.

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 8

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 9

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 10

Klubbens regnskab går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab kan afhentes på Kontoret 8 dage før ordinær Generalforsamling.

§ 11

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt lokale regler, som er godkendt af bestyrelsen for Dansk Golf Union.

Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Dog kan medlemmet kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Union’s amatør- og ordensudvalg.

§ 12

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 13

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Et eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Skive Idrætssamvirke.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. september 2021

Erland A. Nielsen                                                              Niels Trærup
Formand                                                                           Dirigent